Milieuzone Utrecht

Rechter handhaaft Utrechtse milieuzone

De Raad van State heeft woensdag 8 januari jl. de gemeente Utrecht, ook in hoger beroep,
in het gelijk gesteld bij het instellen van een milieuzone in het centrum van de stad.
Twee belangenorganisaties, de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU),
hadden het instellen van de milieuzone aangevochten en hebben dus verloren. Beide organisaties hadden
ieder een andere invalshoek bij hun verzet tegen de Utrechtse milieuzone. De KNAC deed dit omdat ze in de kern tegen de invoering van een milieuzone zijn.
SSLU was tegen het besluit van de gemeente, omdat de uitstoot door het aantal omleidingen als gevolg van de milieuzone,
niet minder maar juist vergroot wordt. Noodzaak hoeft niet aangetoond te worden
Volgens de uitspraak van de Raad van State, waartegen geen beroep meer mogelijk is, mag de gemeente Utrecht verkeersbesluiten
nemen en het is niet nodig dat de gemeente communiceert over de redenen waarom deze verkeersbesluiten worden genomen.
Bovendien heeft de gemeente in dit geval gemotiveerd waarom het besluit genomen werd, namelijk vanwege milieu-overwegingen.
De Raad van State oordeelt daarnaast dat de milieuzone past in een breder beleid van de gemeente Utrecht om de luchtkwaliteit te verbeteren.
En de absolute noodzaak van een verkeersbesluit hoeft ook niet aangetoond te worden.
Voldoende is dat het milieubelang gediend wordt en dat de voor- en tegenargumenten voor de milieuzone zijn afgewogen.
Politiek vroegtijdig benaderen. De inspanningen voor het behoud van mobiel erfgoed door belangenorganisaties als de FEHAC en de KNAC
worden wel heel moeilijk als overheden de noodzaak voor hun verkeersbesluiten niet meer hoeven aan te tonen.
Instelling van een milieuzone kan dus zomaar gebeuren en hoeft niet getoetst te worden op werkelijk nut, dringende noodzaak en bewezen effect op de luchtkwaliteit.
Dat betekent dat de politiek vooral bewerkt moet worden vóór de besluiten genomen worden.

COLOFON FEHAC Secretariaat Kosterijland 15 3981 AJ Bunnik

T 085 - 303 46 51 E secretariaat@fehac.nl
I www.fehac.nl
Publicaties Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.


Ogenblik a.u.b. ...