Notulen ALV 2018

 1. Opening ALV door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De voorzitter brengt het in Memoriamboek onder de aandacht van de aanwezigen en leest de namen van de overledenen van het afgelopen jaar (Hans Tax en Jannie Dijksman). Vervolgens het verzoek om allen te gaan staan en een ogenblik stilte in acht te nemen.

Mededingen:

De volgende leden zijn afwezig en hebben zich afgemeld:

Oscar & Ellie Hoenderdos, Henk Korpel, Ton Warmerdam, Frans Tromp, Hennie van der Zwet – Van Kampen, Ineke Burgers, Vervelt, Van Raaij en Huizer

 1. Notulen ALV 2017

De notulen van de ALV 2017 zijn op diverse manieren gedeeld met de leden, dit heeft als gevolg dat de leden goed de tijd hebben gekregen om de notulen tot zich te nemen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen zijn akkoord bevonden en worden vastgesteld. De voorzitter bedankt de notulist voor haar inzet. Ook het verslag van de extra ingelaste ALV op 17 juni 2017 is zonder vragen vastgesteld.

 

 1. Ingekomen stukken

Er komen diverse stukken binnen bij het secretariaat. Een van de belangrijkste onderwerpen is de veranderende privacy wetgeving die van kracht gaat op 25 mei aanstaande. Hiervoor zijn er stukken door diverse partijen waar wij mee samenwerken ontvangen. In deze stukken worden ervaringen en adviezen gedeeld.

 

 1. Jaarverslag door de secretaris

2 leden zijn onlangs ons ontvallen zoals besproken bij de opening door de voorzitter.

Veel mooie ritten gehad het afgelopen jaar wat later tijdens de vergadering wordt besproken.

Er zijn een aantal vergaderingen met het bestuur geweest. Het gaat goed en proberen alles in goede banen te leiden.

 

 1. Financieel verslag van de penningmeester

Balans

De balans is een vaststelling van een aantal financiële gegevens een soort samenvatting van het afgelopen jaar waarbij de bezittingen en de schulden (activa en passiva) zijn opgenomen. Het resultaat in een bepaald jaar is het verschil tussen de activa en de passiva van het begin en het eind van het jaar. De balans wordt besproken. De balans is sluitend en er is een resultaat van 579 euro.

 

Financieel overzicht

Ongeveer 41.000 euro omgezet in totaal, na aftrek van de kosten blijft er onder aan de streep zo’n 579 euro over. Er zijn een aantal zaken samengevoegd. In de bestuurskosten zijn de kosten van de Rally borden verantwoord. Een maal zijn de rally borden gesponsord, in totaal hebben deze 555 euro gekost. Post voor het jubileum in 2019 is ook opgenomen zoals in het verleden afgesproken.

 

 1. Verslag van de kascommissie

Ineke Burgers is helaas op vakantie en afwezig. Gerard Madern doet verslag. Op 23 februari 2018 heeft de kascommissie samen met de twee penningmeesters alles rustig bekeken en doorgenomen. De administratie en bankrekening zien er overzichtelijk uit.

 

Inkomsten zijn stabiel, liquiditeit is voldoende.

 

De kascommissie vraagt aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Hier wordt door de vergadering mee ingestemd.

 

 1. Benoeming kascommissie 2019

Door het aftreden van Ineke Burgers ontstaat er een vacature voor een reservelid van de kascommissie. De kascommissie voor 2019 bestaat uit: Gerard Madern en Sylvia Hubers.  zal toetreden tot de kascommissie.  Reserve lid is Ab van den Bogaard.

 

 1. Contributie en bijdrage ritkosten en begroting 2018

Begroting 2018

Er wordt uitleg gegeven van de stoplichten van desbetreffende posten in het overzicht. Contributie en bijdrage rittenkosten blijven gelijk, ledenaantal is licht naar boven afgerond. De rest blijft in lijn van 2017. Hein van Wees vraagt waarom de advertentie inkomsten licht stijgen. Hierop wordt door de penningmeester geantwoord; Dat heeft te maken met deels ambitie en deels uitbreiding van de mogelijkheden om sponsoren de ruimte te geven. er is 500 euro extra aan inkomsten opgenomen i.v.m. advertentie banners op de website. Op de website is het ook mogelijk om een advertentie banner te plaatsen vanaf 2018.

 

Jubileum staat in 2018 voor het laatst op de begroting aangezien in 2019 het jubileum wordt gehouden.

 

 

Gerard Madern vraagt hoeveel leden er zijn. In totaal zijn er 205 leden op dit moment.

 

 1. Evaluatie ritten 2017

Johan Brouwers geeft een fotopresentatie met een sfeer impressie van de gereden ritten van het afgelopen jaar. De gereden ritten van 2018, inclusief de praatmiddagen, zijn ook meegenomen in de fotopresentatie.

 

Op de website zijn diverse foto’s van de ritten en activiteiten terug te vinden.

 

 1. Ritten 2018

Alle organisatoren ontzettend bedankt voor het organiseren van de ritten. De deelnemers hebben tijdens het openingsweekend een mooie rit gehad. Karin en Richard Brouwer worden hiervoor bedankt.

 

Zondag 27 mei, Ton Meiland in De Zilk. Verzoek om deel te nemen en op te geven.

Zaterdag 23 juni komt er ook een mooie rit in Hellevoetsluis.

 

BBB is op zaterdag 21 juli. Als iemand het leuk vindt dan mag deze ook de BBQ organiseren. Iedereen is en blijft welkom in Maasland.

 

Zondag 16 september wordt in Annen een rit gereden. Er is nog niet veel informatie maar het beloofd zoals altijd een mooie rit.

 

Op 20 oktober wordt door Johan een snertrit georganiseerd dat wordt weer genieten en een mooie afsluiting van het jaar.

 

22 april is in Boxtel een rit waar de PATAN haar medewerking aan verleend.

 

 1. Zomerweek / buitenlandrit 2018 en 100 jarig bestaan 2019 Frankrijk

De buitenlandrit wordt gereden vanaf 26 augustus en eindigt op 3 september. Na de vergadering zullen de deelnemers bijgepraat worden.

 

2019: 100 jaar Citroen. Oscar Hoenderdos heeft toegezegd om iets te willen doen. Ab van den Bogaard geeft aan ook wel te willen helpen. Mochten andere leden zich geroepen voelen dan zijn ze welkom om mee te helpen.

 

Eiland van Mourik, 99 jaar Citroen. PATAN wacht af tot een en ander vanuit de organisatie meer duidelijk is. Via de website kan je opgeven.

 

40 jaar PATAN: Het bestuur vraagt aan de leden of iemand goede ideeën of suggesties heeft. Vrijwilligers zijn welkom en  kunnen zich melden.

 

Mensen die een rit willen organiseren in 2019 kunnen zich bij Johan of Huub opgeven.

 

 1. Citroentje

Er is veel vulling voor het Citroentje, Nel van Nimwegen vraagt of het mogelijk is  om wat meer in kleur te kunnen drukken. De secretaris geeft aan dat het bestuur contact op gaat nemen met de leverancier om te kijken wat de kosten zijn en waar het omslagpunt ligt.

 

Rubriek “In gesprek……”: er worden vrijwilligers gezocht om wat te vertellen over hun auto. Iedereen die wat wil schrijven kan zich bij Marian of Nel melden.

 

 1. Website

Website is bekend bij een ieder, iedereen kan inloggen. Als je inlogt dan zie je meer dan als je niet inlogt. Mocht je vragen of problemen hebben dan kan je met Aad contact opnemen.

 

Indien er zaken worden gemist kan je dit melden bij Aad zodat dit opgenomen kan worden op de website.

 

 1. Verslag van de bus commissie

Ton Meiland neemt het woord. De bus rijdt mee met de ritten en het gaat goed met de bus. Technisch is de bus in orde. De bus is ook gespoten. Aankomende winter wordt de binnenkant onder handen genomen.

 

 1. Uitreiking jubileumspeldjes en de bedankjes aan de leden die zich voor de PATAN het afgelopen jaar verdienstelijk hebben ingezet

Bij deze heet de voorzitter nog het erelid Piet Bos welkom, dit was vergeten bij de opening.

 

Jan Wabeke krijgt een jubileum speldje.

 

Cees Bos, Govert en Nel van Nimwegen, Aad van der Meijs, Ton Meiland worden bedankt met een fles PATAN wijn welke door Sabine de Vries zijn bedacht en geregeld. De afwezige vrijwilligers worden ook bedankt (Oscar Hoenderdos, Marian van Elk).

 

 1. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Helaas hebben wij geen nieuwe aanmeldingen voor toetreding van het nieuwe bestuur. Carel Callenbach heeft zich aangemeld, maar kon helaas vandaag niet aanwezig zijn. Dit heeft als gevolg dat hij niet kan toetreden tot het bestuur.

 

Jacky Bos geeft aan om Carel Callenbach eventueel als commissie lid toe te voegen dit jaar. Jos geeft aan dat dit een optie is en dat het bestuur in ieder geval in gesprek gaat met Carel.

 

Aad is aftredend en niet herkiesbaar. Jos bedankt Aad voor zijn tomeloze inzet op een breed vlak. Aad ontvangt een envelop als dank voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Ton Meiland neemt het woord om Aad te bedanken. Vanuit de leden wordt er nog een envelop aangeboden. Aad neemt het woord en geeft aan dat hij zich nog inzet voor de club en geeft ook aan dat het wel aan zijn hart gaat.

 

Jacky Bos geeft aan dat voor Aad hetzelfde kan gelden zodat hij eventueel nog een jaar aanblijft als commissielid.

 

 1. Rondvraag

Ab van den Bogaard zet het bestuur voor het blok vanuit een klein comité (Govert van Nimwegen en Ton Meiland). Er dient minder vergaderd en meer gedronken te worden.  Het bestuur krijgt een blok aangeboden. Uiteindelijk blijkt het om een lekkere fles wijn te gaan.

 

Richard Brouwer geeft aan dat via de website het opgeven makkelijk is, maar het zou mooi zijn als je ook gelijk via Ideal kan betalen.  Bert geeft aan dat het technisch nu niet mogelijk is, daarnaast nemen de kosten dan ook toe.

Pluim voor de deelnemers van het openingsweekend voor het tijdig betalen van het evenement.

 

Hansje Mahne-van de Schaal: het ledenboekje is heel fijn, maar zou het mogelijk zijn om de 06 nummers toe te voegen? Kan dit i.v.m. privacy? Het bestuur geeft aan om dit uit te zoeken. Het is mogelijk dat het vanwege de privacy wetgeving helemaal niet meer mag.

 

Gerard Madern, privacy wetgeving moet 25 mei actueel zijn. Ledenboekje en deel website mag niet meer zoals het nu geregeld is. Het bestuur geeft aan hier ook mee bezig te zijn. Shirin Brink geeft aan, dat je voor 25 mei ook via de website toestemming voor het delen van gegevens akkoord kan laten geven door de leden.

 

Jan Post van der Molen  vraagt of de begroting 2018 formeel is goedgekeurd. Bij deze wordt de ALV gevraagd of de begroting vastgesteld kan worden. De ALV stemt in en keurt de begroting goed.

 

Ton van Heesch geeft aan dat elk jaar de onderdelen markt goed loopt. Er zijn tafels over om onderdelen te delen.  Oproep om in november met onderdelen te komen.

 

Cees van Eck: Bij het opgeven voor de rit in  De Zilk wordt er gevraagd of je mee gaat eten of niet. Klopt dit wel aangezien de lunch inclusief is? Het bestuur geeft aan dat dit wordt uitgezocht. In principe zit de lunch er bij en is er geen diner.

 

Hein van Wees: hou er rekening mee dat als er ritten in het Noorden worden georganiseerd er minder overnachtingsmogelijkheden zijn.

 

Geertje Prins in welke maand valt viering 100 jaar Citroen> Deze valt in juli 2019.

 

Maarten Dijksman: namens dochter en kleinzoon iedereen hartelijk bedankt voor de goede steun na het overlijden van Jannie.

 

 1. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Tevens bedankt hij de medebestuursleden voor hun inzet. De voorzitter wenst ieder gezondheid toe, eet smakelijk voor bij de lunch en voor later een goede terugreis.