Functie omschrijving

Voorzitter

 

 

Secretatis

De secretaris voert de correspondentie namens de vereniging.

Hij/zij maakt de notulen der bestuursvergaderingen en der ledenvergaderingen, houdt oog op de dagelijkse gang van zaken, het archief enz.

Daarbij neemt hij inzage in bij het bestuur ingediende klachten of voorstellen tot verbetering van het dagelijks beheer.

Voor de secretaris komt dat neer op ongeveer het volgende.

                Sturen van de uitnodigingen en agenda voor de vergaderingen.( +/- 7 x per jaar)
                Notuleren van de vergaderingen of regelen dat dit gedaan word door een ander bestuurslid.
                Beantwoorden of door sturen van de dagelijkse informatiestromen via post, mail of telefoon. 
                Dit is over het algemeen weinig.
                Schrijven en verspreiden van nieuwsbrieven. (ongeveer 8 x per jaar.)
                Zorgen dat de notulen van de alv via het citroentje bij de leden komen.
                Opstellen van de agenda voor de alv en deze verspreiden via het Citroentje.
                Bijhouden van het archief.    Dit ligt nu in Maasland en mag daar ook blijven. Het bijhouden hiervan is geen werk.
 
                                                         Dit is in feite alleen het bijzetten van de mappen van een jaar wanneer dit afgesloten is na 
                                                          de ALV
                                                          De mappen worden steeds kleiner, omdat tegenwoordig heel veel via email en internet gaat.

 

Penningmeester

De penningmeester voert het beheer over de gelden der vereniging.

Hij/zij int alle aan de vereniging toekomende gelden, de bijdragen der leden en donateurs voor de maand februari van elk kalender jaar en doet mededelingen aan het bestuur namens de leden en donateurs wier bijdragen onvoldaan zijn gebleven.

Hij/zij zorgt dat de boeken der vereniging tot op de voorlaatste maand bijgehouden zijn en verleent daarvan telkens inzage, wanneer zulks gevraagd wordt, aan het bestuur, aan de kascommissie en aan de individuele leden der kascommissie.

Hij/zij zorgt dat het kasgeld der vereniging bij een door het bestuur aan te wijzen kassier of bank gestort wordt of wel in de kas der vereniging aanwezig is en brengt op de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit over de toestand der geldmiddelen.

De boeken van de penningmeester zullen nagegaan en voor “gezien”worden getekend door de kascommissie voor de jaarlijkse ledenvergadering of binnen zeven dagen nadat hij zijn/haar wens tot aftreden heeft kenbaar gemaakt

De penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen door een der andere bestuursleden die, zolang hij/zij de functie van de penningmeester waarneemt dezelfde verplichtingen en bevoegdheden heeft als deze.